SEHON, T. Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hermanský, Dominik

Študent vo svojej práci nadviazal na úspešnú bakalársku prácu. Veľmi oceňujem aktívny prístup. Na pravidelné konzultácie prichádzal študent pripravený s vlastnými nápadmi a návrhmi. Práca už na prvý pohľad zaujme čitateľa svojou prehľadnosťou dobrým grafickým spracovaním. Rešeršná časť stručne ale jasne popisuje danú problematiku. Cieľom praktickej časti bol návrh vretenníka s výsuvným pracovným vretenom. Študent sa veľmi dôkladne venoval každému detailu od výberu správnej varianty, voľby výpočtových parametrov až po finálny konštrukčný návrh. Za povšimnutie stojí nový prístup k výpočtu reakčných síl v ložiskách (str. 65-67). Veľmi citlivo bol použitý softvér MKP pomocou ktorého boli zistené reakcie v ložiskách a tieto hodnoty následne využité v ďalších analytických výpočtoch. Práca by s drobnými korekciami bola bez problémov použiteľná pre prax. Hodnotím veľmi kladne. Odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Hodnocená diplomová práce je svým rozsahem 42 stran citováním a shrnutím současného stavu řešené problematiky. Zbývajících 43 stran je vlastním řešením, kdy diplomant zkoumá, jaký zvolit náhon výsuvu a otáčení pracovního vřetena horizontálního vyvrtávacího stroje. Ze strany 45 - 51 není patrné, odkud byly vzaty vztahy (1) až (30). Na str.51 bych místo použitého popisu "varianty pohonu vřeteníku" použil spíše formulaci "varianty náhonu pracovního vřetena". Váhy kritérií mne překvapily, protože na rozdíl od diplomanta bych kritérium zástavbového prostoru a technologičnosti konstrukce očekával s vyšší váhou. Není tedy divu, že mu matematicky vyšlo vcelku "běžné" řešení. Oceňuji však konstrukční rozmanitost variant (6 variant). Ve vztahu (37) - str.58 a vztahu (88)- str.74 je chyba ve výrazu pro redukovaný moment. Není podělen moment setrvačnosti řemenice kvadrátem převodového poměru vložené převodovky. Moment motoru vyjde tedy "lehce" předimenzovaný. Celkově práci hodnotím až na uvedené připomínky za zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116450