ŠILHAN, L. Konstrukce spektroskopického systému pro systém reaktivního iontového leptání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šerý, Mojmír

Zadání a cíl diplomové práce Bc. Lukáše Šilhana se týkal rozšíření systému reaktivního iontového leptání o spektroskopický modul pro monitorování procesů v reakční komoře zařízení. Zkonstruované zařízení vhodně doplňuje stávající používané detekční systémy. Diplomant ke konstrukci zařízení přistoupil aktivně, problémy konzultoval a byl rychle schopen si osvojit řadu nových informací a postupů. Během práce navrhl kompletní a funkční spektroskopické zařízení včetně řídící elektroniky a ovládacího programu. Pracoval pilně a systematicky. Počínaje rešerší stávajících řešení, optickým návrhem spektroskopu, mechanickou konstrukcí, realizací potřebné elektroniky a softwarového vybavení. Spektroskop byl sestaven z komerčně dostupných optických komponent doplněných mechanickými prvky vyrobených na ÚPT. V detekční a ovládací části spektroskopu využil volně šiřitelných zdrojů a přizpůsobil je pro plnou funkci zařízení. Z mé strany je konstrukce zařízení na velmi vysoké úrovni a změřenými parametry srovnatelné s komerčně dostupnými zařízeními s velmi důležitou přidanou hodnotou ve formě plné kontroly u všech součástí spektroskopu. Obsahově je práce rozdělena do 7 kapitol a závěru. Diplomant v práci chronologicky postupuje od požadavků na parametry zařízení po závěrečné funkční testy spektroskopu. Z formální a grafické stránky je práce velmi dobrá, text je psán srozumitelně a účelně. K práci je přiložena kompletní výkresová dokumentace spektroskopické jednotky na výborné grafické úrovni, optický model spektroskopu v programu Zemax Optics Studio a ovládací program jednotky v jazyku Pyhon. Závěrem lze konstatovat, že Bc. Lukáš Šilhan dosáhl stanovených cílů práce, doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dostál, Zbyněk

Diplomová práce Lukáše Šilhana se věnuje praktickému návrhu spektroskopického systému. Práce je členěna do šesti částí. V prvé jsou popsány základní spektrálního rozkladu elektromagnetického záření. V druhé části jsou popsány experimentální spektroskopické techniky. Následující část popisuje různá optická uspořádání spektrometrů. Následuje část popisující reaktivní iontové leptání, metodu, pro kterou je spektrometr určen. Šestá část se věnuje optickému a konstrukčnímu návrhu spektrometru. Poslední část je věnovaná jeho testování. Práce je po věcné stránce zdařilá, student navrhl funkční zařízení. Kazí ji značné formální nedostatky a úprava. Od této práce bych očekával, že student provede nejen rešerši technik spektroskopie, ale i komerčních spektroskopů a že svůj návrh vůči nim vymezí a stanoví si tak cíle a požadavky na navrhovaný spektroskop vzhledem k jeho specifickému využití. Práci značně kazí zpracování vlastního textu. Výběrem: Citace v textu začínají referencí č. 6 a pokračují č. 20. Jednopísmenné předložky jsou umístěny na koncích řádků, text je dělen nelogicky do odstavců (po vzorci, kdy text pokračuje déle "kde ..."), obrázky 5.3 a 6.8 nejsou odkazovány z textu, dvojí označení proměnných, chybějící popisky v obrázcích atd. Výrobní dokumentace je kompletní. Nicméně její zpracování má mnoho nedostatků. Výběrem: U některých rotačních prvků nejsou vykresleny osy či středové značky, chyby v kusovnících, všeobecné tolerance nahrazující rozměrové a geometrické tolerance, chybějící struktura povrchů atd. Výkresovou dokumentaci, lze použít pouze při interní kusové výrobě, nikoliv při zadání do externí firmy. Studenta musím ale i pochválit za systematický přístup při řešení návrhu spektroskopu. Z komerčně dostupných komponentů a z dílů vlastní konstrukce sestavil a úspěšně otestoval přístroj, který plně vyhovuje zadaným požadavkům. Vzhledem k uvedeným nedostatkům celkově hodnotím práci stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116630