TATÍČEK, V. Konstrukce transportního vozíku s robotem nebo nosičem palet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dokoupil, Vladimír

Hodnocená diplomová práce se vyznačuje komplexním řešením zadané problematiky. Diplomant prokazuje velmi dobré znalosti týkající se výrobních systémů včetně rozsáhlé oblasti manipulace s obrobky od jednoduchých manipulátorů až po systémy využívající roboty. Práce dokládá znalost moderních konstrukčních řešení manipulace. Konstrukční řešení zvolené varianty je jednoduché a realizovatelné. Za přínos řešení lze pokládat modulární skladbu zařízení. Práce obsahuje všechny potřebné technické výpočty využívající moderní výpočetní metody. Diplomant se zabývá i problematikou bezpečnosti manipulace ve výrobní buňce, práce obsahuje částečné ekonomické hodnocení zvoleného řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Jedná se o velmi rozsáhlou diplomovou práci, kdy téma je řešeno z mnoha hledisek. Velmi kladně hodnotím jasné zacílení řešené problematiky v rešerši. Protože oblast je poměrně rozsáhlá, popisuje student pouze podstatné prvky. Příkladem může být zacílení robotu pouze na typ RRR, který je v praxi nejvíce používaný. Méně kladně hodnotím následující kapitolu 3 - shledávám zde nedostatečnou argumentaci pro výběr způsobu pohonu a robotu. U hřebenu není porovnáním parametrů (max. rychlost, přesnost polohování...) zdůvodněno, proč je vybrán. Dále zde chybí motivace, proč je tato konstrukce řešena, když i v rešerši je uvedeno, že takováto zařízení nabízejí nejen samotní výrobci robotů. K dalším kapitolám už ale nemám výhrady. Ve 4. kapitole je uvedeno dost variant a multikriteriálním porovnáním je pak vyhodnocena vítězná. V rámci konstrukčního řešení kladně hodnotím i popis a způsoby montáže a jejich vliv na možnou nepřesnost vedení. Nad rámec zadání je zde zpracována kapitola 6, jejíž vypracování vítám. Mezi drobné výtky v rámci celé práce bych zařadil časté používání slova systém i v případech, kdy jde o soustavu nebo prvek (např. str. 70, druhá. část textu, sousloví bezpečnostní systémy, ve skutečnosti jsou myšleny bezpečnostní prvky). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 116709