JIRÁČEK, J. Návrhy změn ve výrobě součásti "spoušť revolveru" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor posuzuje výrobní a kontrolní proces drobné součásti, jejíž funkčnost má důležitý vliv na celý výrobek. Na první pohled se může zdát, že se vystačí s jednoduchými obráběcími metodami. Po detailním rozboru jsou soustředěny jak výhodné tak i nevýhodné skutečnosti. Forma tabelárního ztvárnění je v tomto případě opodstatněná a zcela vypovídající, názorně je vidět, kde hledat příčiny nevýhodných jevů. Autor ze své zkušenosti a činnosti v pracovním kolektivu navrhuje dílčí úpravy v jednotlivých etapách celého komplexního procesu řešené součásti. Magisterská práce je tímto poměrně rozsáhlá, zachycuje velký objem vstupních informací, bez nichž nelze úpravy spolehlivě definovat. Její jednotlivé kapitoly jsou podřízeny tomuto schématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chladil, Josef

Diplomová práce se zabývá rozborem současné technologie výroby ocelové spouště revolveru a návrhů změn, které mohou mít pozitivní účinek na přesnost výroby dané součásti. Práce je zpracována v rozsahu 108 stran v 6 kapitolách. První kapitola "Rozbor technologičnosti spouště" popisuje různé druhy krátkých střelných zbraní se zaměřením na tvary spouště a jejich funkčností. Rozbor technologičnosti této položky je popsán z hlediska materiálu. Potom je navržena nová technologie výroby spouště a následně provedeno experimentální ověření. V páté kapitole je provedeno vyhodnocení experimentální části a následné technicko-ekonomické posouzení. Postup řešení diplomové práce je zpracován velmi detailně nad rámec zadání, má logické uspořádání od úvodních částí, až po vlastní řešení včetně experimentální části. Cíle zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116819