RAPČAN, J. Zásobník a výměník nástrojů frézovacího multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Diplomová práce byla koncipována jako týmová spolupráce, při návrhu a konstrukci CNC obráběcího centra. Stroj byl rozdělen na 4 pracovní celky: vřeteno a vřeteník, polohování vřetena, automatická výměna nástrojů a automatická výměna obrobků. To vyžadovalo zapojit se do týmové spolupráce se svými kolegy. Z těchto důvodů je první část práce po kapitolu 5 (včetně) společné dílo. Po té každý přistupoval k řešení zadané problematiky samostatně. Diplomant přistupoval k řešení proaktivně a přicházel se svými návrhy, které pak realizoval ve své práci. Využitelnost pro praxi vidím s menšími úpravami dle charakteru firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

Tato DP se zabývá konstrukcí automatické výměny nástrojů. Diplomová práce je zpracována jako týmová práce při konstrukci obráběcího centra. Je rozdělena na celkem 4 DP a to polohování vřetena, vřeteno a vřeteník, automatická výměna obrobků a automatická výměna nástrojů. Z tohoto důvodu je první teoretická část až po kapitolu 6 (včetně) společná. Nicméně není zde uvedeno kdo je autorem které kapitoly. Další částí je teoretický rozbor automatické výměny nástrojů. Dále je z několika variant vybrána jedna, která byla zkonstruována. Výběr této varianty se zdá být dle mého názoru nevhodný a to z důvodu přílišné složitosti výroby, především drážkové hřídele a nutnosti vyklopení nástroje do pozice výměny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116837