LACKOVÁ, K. Výběr a aplikace metod interních a externích analýz za účelem rozpoznání rizik zvoleného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Autorka pro zpracování práce použila rozsáhlé informační zdroje. Provedené analýzy jsou komplexní a jejich výsledky se staly východiskem pro identifikaci rizik. Realizace diplomantkou předložených návrhů a doporučení umožní tato rizika snížit. V práci postrádám jednoznačnější zachycení vlivu Daikin Group na ekonomickou situaci DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: Pokuste se odhadnout výsledky kterých z provedených analýz jsou/mohou být ovlivňovány mateřskou společností

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Zpracování podkladů v kap. 4 má správný logický sled. Od vyváženého vypracování analýzy obecného okolí (PESTLE) diplomantka přechází k analýze oborového okolí, zpracovaného pomocí Porterova 5 faktorového modelu. Analýzy oborového okolí jsou zpracovány vyváženě. Pro následnou analýzu vnitřního prostředí je použita Mc Kinseyho analýza 7S ( je zpracovaná výstižně a přehledně) a analýza finanční situace firmy, pro kterou je použit bonitní model (Kralickův Quick test), a následně jsou zpracovány rozdílové a poměrové ukazatele. Autorka hodnotila 5 po sobě jdoucích let, přičemž hodnoty v povinných účetních výkazech převedla do metodiky platné od roku 2016. Výsledky analýz (PESTLE, PORTER, Mc Kinsey) jsou shrnuty v kap. 4.4., finanční analýza pak v kap. 4.6. Metodičtější by bylo provést celkové shrnutí, postrádám zachycení vlivu mateřské společnosti na výsledky analýz. Výsledky analýz autorka správně použila pro sestavení SWOT analýzy. Přehlednost této části práce by zvýšilo, kdyby autorka uvedla z jakých analýz jsou jednotlivé parametry, respektive zda se projevily ve více analýzách. Další fázi práce představuje identifikace rizik sestavená z výsledků SWOT analýzy. Kvantifikace rizik i reakce na rizika je logická a vychází ze zjištěných skutečností.
Odborná úroveň diplomové práce B Odpovídá požadavkům na diplomovou práci kladeným.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Vypracované analýzy vnitřního a vnějšího prostředí finanční ananlýza i SWOT analýza mají pro DAIKEN CZECH REPUBLIC s.r.o. praktický význam, stejně jako provedená identifikace rizik. 5. kapitola obsahuje návrhy a doporučení, jimiž by se zjištěná ovlivitelná rizika dala snížit. Čtyři návrhy jsou podrobněji rozpracovány (kap.5.1. - 5.4), předložených doporučení je šest. Předložené návrhy i doporučení vychází z identifikovaných rizik doporučení jsou realistické a jejich uskutečnění je v kompetenci DAIKEN CZECH REPUBLIC s.r.o.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Kromě dostatečně širokého spektra vhodně vybraných odborných monografií autorka často používá aktuální informace z Českého statistického úřadu (především z roku 2018), interní i veřejně dostupné informace DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o. Efektivně využívá internetové zdroje k získání aktuálních doplňujících informací nejen pro zpracování strategické analýzy, ale také pro zpracování návrhů a doporučení.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Je na požadované úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vendolský, Ondřej

Kateřina se ve své diplomové práci hodně věnuje hodně oblastem, ať už z pohledu jen zaměstnance nebo i zaměstnavatele, což považuji za velmi vhodné pro tuto diplomovou práci. Bohužel, některé z návrhů můžou být jen těžko prosaditelné, nebo nejsou vhodné pro výrobní podnik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116434