TICHÁ, B. Řízení pohledávek v bance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Změna data splátek z úvěru, v rámci drobného časového prodlení klienta (viz návrh 4.2), by byla realizována jen na návrh klienta?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Port, Tomáš

Předložená bakalářská práce s názvem „Řízení pohledávek v bance“ si klade za cíl popsání a zhodnocení přístupu konkrétní obchodní korporace k řízení pohledávek včetně následných návrhů na zlepšení vycházejících z analýzy dat. V teoretické části práce autorka čtenáře seznamuje s vymezením pohledávek, s bankovním systémem v České republice, úvěrovým procesem a základními principy řízení rizik a finančními ukazateli, které je možno použít k analýze jednotlivých bank. V rámci vymezení pohledávek autorka používá několik odlišných pohledů, důležitý je zejména pohled kategorizace pohledávek z titulu výpočtu opravných položek, které jsou pro každou banku klíčové, neboť vypovídají o kvalitě úvěrového portfolia. Jako drobný nedostatek hodnotím skutečnost, že kategorizace pohledávek použitá v bakalářské práci (viz str. 14) se již nepoužívá (oficiální stupnice nabývá pouze hodnot „Výkonné“ a „Nevýkonné”). Dále je v bakalářské práci popsán úvěrový proces včetně nejzákladnějších registrů využívaných v úvěrovém procesu. Kladně hodnotím také popis základních bankovních produktů. V analytické části autorka popisuje vybranou společnost, seznamuje čtenáře se základními úvěrovými pravidly a detailně popisuje proces vymáhání, na který je celá bakalářská práce zaměřena. V praktické části je dále rozvedena analýza vybrané banky na základě veřejně dostupných zdrojů. Zde postrádám informaci například o srovnání vybrané instituce vůči ostatním bankovním domům působících na českém trhu. Dále autorka navrhuje možná procesní / produktové změny ve vybrané organizaci, který by mohly přispět k lepšímu řízení úvěrových pohledávek. Práce je velmi přehledně zpracována, bez výraznějších stylistických či gramatických chyb. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji výsledné hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119789