ZONYGOVÁ, K. Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Studentka Kristýna Zonygová pracovala na tématu restaurování přepálené fotografie. Nejprve studovala základy o digitální fotografii a o modelu poškození. Poté nastudovala teorii k tzv. řídkým reprezentacím, které tvoří základ jí použité metody. Práce dopadla zdárně, studentce se podařilo ukázat, že zmíněná metoda provádí to, co se na základě teorie očekávalo, a vyhodnotila objektivně míru úspěšnosti restaurování. Studentčin postup k výsledku však hodnotím jako pomalý a těžkopádný, a to jak co se týká psaní matematického textu, tak při implementaci algoritmu. Ocenil bych větší invenci, promýšlení věcí a samostatnost. V oblasti práce s literaturou se mi zdá, že autorka cituje převážně zdroje snadno dostupné místo všeobecně uznávaných. Důsledkem pomalého postupu je vcelku základní úroveň splnění zadání. Slabinami jsou vyhodnocení, které bylo provedeno pouze pomocí SNR, dále srovnání s jinými metodami je chabé. Rovněž bych v práci rád viděl interpretaci výsledků, např. proč restaurování fuguje lépe pro některé vlnky a některé úrovně vlnkové dekompozice. Graficky je práce převážně zdařilá, oceňuji, že studentka zvládla sazbu LaTeXem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Veselý, Vítězslav

Bakalářská práce na téma "Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu" je členěna do šesti kapitol a jednoho dodatku k příloze na CD. V práci jsem nenašel takřka žádné překlepy, jen (na str.13 chybný odkaz [1] do literatury, na str.51 má být jméno parametru "vstup"), ani jiné formální jazykové nedostatky. Pouze v části Summary je pro mne nesrozumitelná věta "In this representation, the solution of convex optimization which demand on relax signal sparse and restored pixels values was searched for.". Po formální stránce je matoucí nerozlišování odkazů na rovnice a odstavce, např. místo (3.4) na str. 22/1.ř. by mělo být 3.4, neboť odkazuje na odstavec, nikoliv na rovnici. Po matematické stránce by bylo vhodné uvést definice některých ne úplně běžných pojmů užitých v práci (otázka 1). Jedinou faktickou chybu jsem nalezl v definici báze (otázka 2). Dále v některých případech nejsou konkretizovány předpoklady, za nichž vztah nebo tvrzení platí: - u (3.24) na str. 23 je třeba ortonormalita báze (ortogonalita nestačí), kde by se v komplexním oboru mělo psát M^* místo M^T, - prostřední rovnost ve (4.8) na str. 26 obecně neplatí (otázka 3). Závěrem bych upozornil na další spíše drobné nepřesnosti: 1) V odst.3.1 je značení řádků/sloupců matice nejasné ve vazbě na zápis matice A na konci odstavce? 2) U vztahu (3.15) by bylo vhodné zdůraznit, že se jedná o jiný zápis proximálního operátoru (3.12). 3) V krocích algoritmu 3.8 by ve 3.kroku mělo být \lambda_n a ve 2.kroku specifikována jeho změna během iterací stejně jako jeho smysl spolu s dalšími nastavovanými parametry \epsilon a \gamma? 4) Před (3.16) by místo "součet" bylo vhodné použít termín "integrální součet". 5) U Fourierovy transformace (3.16) by bylo na místě uvést i vztah pro rekonstrukci, když se tento dále uvádí u WT. 6) O ortogonální bázi na str. 22/1.ř. má smysl mluvit jen u DWT? V tom případě ortogonalita opravdu vynucuje časovou omezenost bázových vlnek (otázka 4)? 7) Ve vztahu (3.21) na str. 23 má být pod odmocninou 2^j místo s^j. Závěr: Práce je zpracována uspokojivě po obsahové, stylistické i grafické stránce. Je psána stručně, ale přitom srozumitelně. Autorka prokázala hlubší zvládnutí teoretických postupů, které implementovala v jazyce MATLAB (v příloze na CD), odzkoušela na reálných fotografických snímcích, porovnala s komerčním SW a doplnila o základní analýzu získaných výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116545