GOFROJ, P. Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Zadání práce bylo splněno a student při jeho zpracování projevil vysokou míru samostatnosti. V teoretické části práce nejprve popsal metody plánování cesty robotu a poté se zaměřil na problematiku celulárních automatů. V praktické části popsal vytvořený program pro plánování cesty s pomocí celulárních automatů a provedl jeho srovnání s klasickým algoritmem A*. Předložená práce může být východiskem pro další zkoumání možností aplikace celulárních automatů na plánování cesty robotu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šoustek, Petr

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku celulárních automatů pro plánování cesty robotu. V teoretické části jsou nejprve popsány metody pro plánování cesty. Na straně 13 autor zaměňuje Chebyshevovu metriku za Octile. Druhá část je pak věnována popisu celulárních automatů a jejich vlastností. V této části však postrádám rešerši již existujících plánovacích algoritmů založených na celulárních automatech. Autor se na některé z nich odkazuje až v praktické části na straně 26, avšak je cituje nevhodným způsobem. V praktické části práce autor popisuje navržený a implementovaný algoritmus a provedené srovnávací experimenty s metodou A*. Tato metoda však nebyla autorem implementována (což by bylo vhodnější), ale bylo využito webové aplikace využívající stejné mapy. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116801