JAKUBEC, J. Studie přepravních jednotek pro kontejnerovou přepravu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubín, Martin

Bakalářská práce studenta Jána Jakubce „Studie přepravních jednotek pro kontejnerovou přepravu“ odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. V úvodní části práce je popsána motivace přepravy zboží v kontejnerech a stručně popsána historie kontejnerizace. Hlavní část práce se zabývá rešeršní studií, která podává ucelený přehled v současné době používaných typů kontejnerů. Dále jsou uvedeny některé manipulační prostředky pro manipulaci s kontejnery na překladištích. V práci postrádám závěrečné shrnutí a diskuzi, která by předložené rešeršní práci dodala autorův osobní názor. V práci je několik překlepů, např. na straně 12, 17, 33, 43. Dále na straně 32 („...objemného nákladu až do 2,7 m.“) je nesprávně uvedena jednotka nebo je ve větě vypuštěno slovní spojení „výšky nákladu“. Další stylistická chyba je v závěru práce (první věta druhého odstavce) na straně 51. Rozsah práce je přiměřený a nejsou zde žádné „výplňové“ části. Autor vycházel z doporučené literatury a pracoval i s dalšími zdroji. Bakalářská práce má, dle mého názoru, po obsahové stránce dobrou úroveň a student úspěšně popsal v současnosti nejvíce používané kontejnery. Výše uvedené spíše formální nedostatky nesnižují významně kvalitu práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce je z hlediska zpracování a úpravy na vysoké úrovni. Tu snižuje jen několik drobných stylistických či formálních nedostatků. Student zcela splnil požadavky zadání, v práci provedl přehledné rozdělení kontejnerů podle požadovaných hledisek a uvedl také stručný přehled příslušných manipulačních prostředků. V rámci této rešeršní práce student prokázal schopnost pracovat s různými literárními prameny, včetně zahraničních, a získané informace logicky a věcně uspořádat do přehledného celku. Práce je po obsahové, formální i grafické stránce vyhovující a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37730