RUFER, J. Statistické modelování rizikových indikátorů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Karpíšek, Zdeněk

Diplomant splnil zadání práce v celém rozsahu. Nad rámec zadání nastudoval a aplikoval úspěšně v dané oblasti netradiční metody intervalové analýzy vybraných rizikových finančních ukazatelů dané společnosti. Získané výsledky jsou velmi kvalitní a jsou nesporně přínosem pro praktické aplikace. Diplomant měl výbornou pracovní morálku, byl iniciativní, aktivní a samostatný. Dokládá to také velké množství výpočtů, které samostatně provedl pri zpracování údajů, a jejichž výsledky jsou prezentovány v textu práce. Řešení popsané v práci není rutinní a vyžadovalo intenzivní studium literárních zdrojů. Pro obhajobu diplomové práce předkládám tyto otázky: 1. Jaké hlavní výhody vidíte v použití intervalové regresní analýzy oproti klasické regresní analýze pro zhodnocení finančních ukazatelů společnosti? 2. Jaké další metody by bylo možné aplikovat v dané oblasti pro modelování neurčitosti zpracovávaných dat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomant splnil cíle práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část diplomové práce je zpracována na výborné úrovni. Použité metody intervalové analýzy nejsou součástí výuky předmětů, které diplomant absolvoval.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část a finanční i statistické zpracování jsou adekvátní problematice konkrétních rizikových faktorů v uvedené firmě.
Odborná úroveň diplomové práce A Komplexní rešení prezentované v práci dokládá jednoznačně její vysokou odbornou úroveň.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je přínosem pro hodnocení dominantních rizikových faktorů podobných podniků a přináší důležité podněty pro rozvoj statistických metod v oblasti užití intervalové analýzy.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace literárních zdrojů v práci i jejich přehled odpovídají požadavkům normy ČSN ISO 690 a 690-2.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce je po formální stránce kvalitní, odborná jazyková úroveň je velmi solidní a je vybavena mimořádně velkou řadou grafů a tabulek. Obrázky jsou však málo kontrastní.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Libor

Diplomant splnil zadání práce v celém rozsahu. Je potřeba vyzdvihnout nastudování matematické metody nad rámec výuky. Také provedl velké množství výpočtů regresní přímky. Naopak bych vytkl grafickou úpravu grafu a vzorců a detailnější popis vypočtených regresních přímek. Pro obhajobu diplomové práce předkládám tyto otázky: 1. Jaké jsou hlavní důvody a omezení použití intervalové analýzy? 2. Jaký je rozdíl pro použití lineárního modelu, jehož index determinace je vysoký (blízko 1) a malý (blízko 0)? 3. Jaké další míry vhodnosti regresní funkce mimo uvedený index determinace by bylo možno použít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Diplomant splnil zadání diplomové práce.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Intervalová aritmetika není běžnou součástí výuky. Přínosem studenta je nastudování této problematiky. V popisu regresní analýzy mi chybí přesnější popis využívané regresní přímky.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Statistické zpracování rizikových faktorů odpovídá problematice.
Obtížnost a správnost řešení B U nalezených lineárních modelů chybí jejich interpretace, zvláště pak koeficientu determinace.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos práce spočívá v použití méně časté metody intervalové analýzy.
Odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková úroveň odpovídá až na drobné nedostatky požadavkům kladeným na diplomovou práci.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Zde bych vytkl grafickou úpravu grafů - lepší začlenění do textu a vzorců. Je zbytečné, aby vzorce byly tučně.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 112344