KOHUT, V. Stanovení tuhosti, tlumení a přídavné hmotnosti tenké kapalinové vrstvy v těsnící spáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Diplomant pracoval na zvoleném tématu samostatně, dobře se orientoval v zadané problematice. Z předložené práce je zřejmé, že student pochopil náročnou problematiku dynamiky rotoru a teoretického stanovení přídavných účinku kapaliny v tenké těsnící spáře. Diplomant prováděl experiment na zkušebním zařízení VUT, z výsledků jeho experimentu bylo možno navrhnout úpravy tohoto měřícího zařízení pro další zkoumání přídavných účinku kapaliny. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, František

Téma diplomové práce je velmi obsáhlá, neboť zahrnuje jak teorii, tak experiment. První část je zaměřena na literární rešerši, kterou diplomant zpracoval s velkým přehledem. Již z této úvodní části je zřejmé, že se diplomant problematikou zabýval velmi podrobně a do značné hloubky. Tomu odpovídá i vlastní část práce, ve které autor prokázal vysokou úroveň teoretických znalostí. Při popisu problematiky vycházel z nejnovějších poznatků, jak z literárních pramenů, tak z prací odboru. Správný přístup prokázal i při zpracování výsledků experimentu. Jejich zhodnocení odpovídá realitě. Student prokázal velmi dobré znalosti jak z oblasti teorie, tak experimentu a dosáhl předpokládaných výsledků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 61805