HAVLÁTOVÁ, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jakubcová, Marie

1) V případě, že by společnost navrženou koupi stroje nerealizovala z vlastních zdrojů, jaký dopad by mělo úvěrové či leasingové financování investice do posouzení její efektivnosti v práci uvedené? 2) V práci je uvedeno zařazení stroje do provozu v říjnu roku 2012. Při výpočtech vybraných ukazatelů efektivnosti investice je však uvažován roční účetní odpis. Proč? 3) Jaký je vlastní přínos autorky v návrhové části diplomové práce? 4) Jak se promítla v návrhové části diplomové práce provedená SWOT analýza ze str. 15? 5) Specifikujte náklady na provoz stroje v rámci poskytování kooperace uváděné na str. 78.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hamplová, Věra

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 52595