KREJČÍ, P. Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Navzdory tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlé téma, je tato práce značně strohá. Práce se zabývá v dostatečné míře rozdělením typů AVN s uvedením praktických příkladů nasazení, ale méně pak trendy vývoje AVN. Další zlepšení by mohlo být ve větší samostatnosti studenta při zpracování práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matějka, Petr

Práce je z celkového pohledu zpracována dobře. Je proveden popis současného stavu automatické výměny nástrojů u frézovacích center, nejsou však příliš zdůrazněny trendy současného vývoje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26625