OCELÍK, J. Návrh automatického zařízení pro spojování ráfků jízdních kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student byl v průběhu vypracovávání bakalářské práce aktivní a samostatný. Všechny připomínky vedoucího práce zapracoval do předložené bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opl, Miroslav

Práce v plném rozsahu splňuje požadavky dle zadání. V práci byl proveden rozsáhlý rozbor problematiky jednotlivých výrobních úkonů ráfků jízdních kol. Dále se autor již zabývá vlastním návrhem automatického spojovacího stroje, včetně vypracování 3D modelu a výkresové dokumentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26627