MACHOVÁ, D. Podnikatelský záměr - vývoj softwaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Problematika podnikatelských záměrů je téma běžné, patří k často řešeným. Autorka ale hodnotí vývoj softwaru, což již běžným tématem není. Obecná struktura práce je v pořádku. Práce přináší realizovatelný postup kroků pro uvedený projekt. Drobné výhrady mám pouze k formulaci cíle práce, ne všechny zde uvedené cíle jsou jednoznačně měřitelné. Ekonomická evaluace projektu je jednoznačná, vhodným doplněním by ale bylo širší využité metod predikce, pouze deterministické modely nejsou komplexní. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Staněk, Jiří

Cílem práce bylo sestavení podnikatelské strategie a pomocí vybraných analýz zjistit, zdali může být fiktivní projekt DISTRIBIT udržitelný na trhu a ziskový. Fiktivní projekt by pomohl vybraným firmám zjednodušit interní systém skladování a poskytnout jim tak rychlé, přehledné a individuální řešení pro jejich běžný provoz. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je akurátní a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 122291