SIMANDL, M. Zavedení SPC ve výrobním procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Předložená práce je zpracována velmi pěkně, zřetelně je v ní vidět osobní praxi diplomanta. Otázky: Jaké problémy předpokládáte se zaváděním Vašeho návrhu do praxe? Jak byste tyto problémy řešil?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nikodým, Lukáš

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě, jelikož její cíl byl jednoznačně splněn. V teoretické části autor velmi přehledně a popsal jednotlivé postupy a metody pro zavedení statistické regulace procesu včetně vyhodnocení jeho způsobilosti a nástroje pro případné odstranění vymezitelných vlivů. K úplné dokonalosti mi možná scházelo detailnější rozpracování některých teoretických kapitol, což je však vzhledem ke komplexnosti této práce pochopitelné. V praktické části se již autor plnohodnotně věnoval splnění definovaného cíle. Z průběhu řešení zadaného úkolu je patrné, že autor vycházel již z vlastních praktických zkušeností, kterých využil ke správnému navržení měřicí a vyhodnocovací stanice, která uspokojila i náročné požadavky zákazníka v rámci tohoto projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 122342