SVĚTNIČKA, M. Využití metod projektového řízení při event managementu mezinárodní firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Student has proved very good level of knowledge and ability to work independently on complex project. The analysis of contemporary situation is made for Slovakia market. Student also prepared detailed analysis for Austria and Germany market (Appendix 1). I especially appreciate chapter proposal of solution. The thesis should serve as a guideline for other similar projects in the future in other countries. Question: What are your suggestions for after project stage? What should the organizers do when this project is finished?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pezlar, Zdeněk

The author of the thesis fulfilled the defined main objective. In terms of formatting and quoting, the thesis does not possess any mistakes. I highly value using a wide range of resources, particularly scientific articles. In terms of content, both analytical and practical part is very well conducted. The author also chose topic and company he is familiar with and this positively influenced the quality of the proposal.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 120107