BARYBINA, A. Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Studentka při zpracovávání bakalářské práce měla navrhnout zařízení pro eliminaci TZL ze spalin. Samotnému návrhu předchází rešerše vlastností TZL a možných metod odstraňování. Hlavní i dílčí cíle práce byly naplněny. Studentka pracovala samostatně, využívala konzultací, závěry z konzultací zapracovávala do práce. Studentka při návrhu zařízení vycházela také z vlastních zkušeností z praxe. Práce je zpracována kvalitně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce splnila zadání i nároky a požadavky kladené na závěrečné práce a proto ji doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A – výborně.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sitek, Tomáš

Cílem bakalářské práce Aliny Barybiny bylo uvést nejdůležitější vlastnosti tuhých znečišťujících látek (TZL) a obvyklé metody jejich záchytu. V praktické části studentka navrhla kompletní filtrační zařízení tři biomasových kotlů. První kapitola je věnována vlastnostem tuhých znečišťujících látek s ohledem na jejich účinné odloučení. V rozsáhlé následující kapitole jsou popsány nejběžnější způsoby odlučování TZL. Navržené filtrační zařízení sestává ze tří cyklónů, látkového filtru a ventilátoru pro odtah spalin. Studentka spolupracovala s fungující firmou a návrh odpovídá reálnému, do provozu uvedenému zařízení. Práce je uspořádána přehledně a logicky, oceňuji také závěrečnou kalkulaci ceny. Práce obsahuje několik gramatických chyb a nevhodných formulací. Přehlédnuta byla zřejmě chyba v obsahu, v práci se také nachází dvě rovnice číslo 1. V druhé z nich je u hmotnostního toku špatně uvedena jednotka. Některé obrázky mají nedostačující kvalitu, což je na závadu zejména u výkresové dokumentace cyklónů, jež není vůbec čitelná. Studentka splnila všechny předepsané náležitosti kladené na tento typ práce. Cíle práce byly splněny a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně/A.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121783