NUTILOVÁ, M. Výroba součásti plošným tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Diplomantka splnila požadavky zadání v plném rozsahu. Zvláště oceňuji iniciativu a samostatnost při řešení úkolu jehož výstupem je poměrně složitý postupový nástroj. DP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Práce splnila požadavky zadání v plném rozsahu, má velmi dobrou úroveň jak po grafické, tak i obsahové stránce. K práci mám následující připomínky: 1. Na výkrese součásti chybí kóta poloměru ohybu R3 a šířka součásti v rozvinutém tvaru. 2. Střižná vůle je stanovena dle vztahů starších norem. Takto stanovená vůle v=0,42 mm vzhledem k tloušťce materiálu t=3 mm se mi zdá velká. Pro rychlé srovnání lze využít vztah z praxe, kde se vůle stanoví jako 6 až 10% tloušťky materiálu. 3. Hlavní kapitoly by bylo dobré řadit na novou stranu. 4. Str. 57, kap 4.1.5 uvedena špatná hodnota výrobní série. 5. V práci chybí volba délek střižníků a ohybníků. 6. Výpočtová část je méně přehledná, chybí konkrétnější upřesnění míst, pro která je výpočet prováděn. 7. Str.75-76 : Označení ohybového momentu Mk není nejvhodnější, vhodnější by bylo označené Mo. 8. Seznam použitých symbolů je neúplný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12985