GORYL, S. Komunikace PLC s periferiemi modelu výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu a realizaci firmware pro ovládače kabiny i pater. Vytvořil i software pro PLC pro ověření svého řešení. Konzultací využíval v obvyklé míře. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta připomínky.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Zadáním bakalářské práce bylo vytvoření programového vybavení pro fyzický model výtahu s komunikací prostřednictvím AS-Interface. Zadání práce je středně složité, vyžaduje znalosti z oblasti programování mikrokontrolérů a programovatelných automatů a komunikace prostřednictvím sběrnice AS-Interface. Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu. Student při řešení práce postupoval systematicky, navrhnul komunikační protokol, stavové automaty pro obsluhu komunikace a implementoval odpovídající algoritmy. Kladně hodnotím, že připravil i testovací program, který umožňuje vyzkoušení výsledného řešení. Co mi v práci naopak chybí, je počáteční stanovení požadavků na komunikační algoritmy, například z hlediska časování, identifikace nebezpečných stavů a poruch a jejich detekce a ošetření. Dále v práci není popsáno vyhodnocení a otestování navržených algoritmů. Zdrojové kódy jsou napsány přehledně, i když mi přijde zbytečné mít identické zdrojové kódy pro různá patra, lišící se pouze číslem patra – vhodnější řešení by bylo například použití parametru překladu. Písemná práce je na velmi dobré úrovni, pečlivě a podrobně zpracována. Použití literárních pramenů je dostatečné, citace jsou uváděny správně. Zde bych vytknul pouze nižší čitelnost některých tabulek a diagramů, danou použitím zkratek nebo čísel datových bitů bez popisu nebo komentáře k jejich významu. Navrhuji hodnocení výborně (A / 90).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 52582