KOCANDOVÁ, J. Mechanické vlastnosti a struktura směsí recyklovaného polyetylénu a velmi nízko hustotního polyetylénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bálková, Radka

Téma DP paní Bc. Jany Kocandové, studentky kombinované formy studia, vzešlo z jejího návrhu a je úzce spojeno s praxí. Studentka velmi dobře zpracovala teoretickou část a podařilo se jí také velmi dobře zpracovat velké množství dat získaných jak z měření vzorků odebraných z tří měsíční produkce granulátu po recyklaci obalových fólií na bázi polyetylénu (PE), tak z charakterizace čtyř směsí regranulátu s velmi nízko hustotním PE, tak materiálu reklamovaného. Získané výsledky byly okomentovány dobře a do jisté míry provázány. Práce krásně ukázala vliv třídění obalových materiálů třemi dodavateli a ukázala, že měření indexu toku taveniny je sice stále velmi důležitý procesní parametr, ale neříká nic o poměru různých typů PE, jejíž znalost je zásadní pro nastavení dalšího zpracovatelského procesu regranulátu. Protože diplomová práce obsahuje všechny předepsané části a její cíle byly splněny, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Poláček, Petr

Diplomová práce se zaměřila na téma recyklace plastů, které je v současné době velmi aktuální. Zde konkrétně se jednalo o plasty ve formě obalových fólií na bázi PE (především LDPE, dále HDPE a LLDPE). Recyklované materiály byly charakterizovány pomocí metod jako MFI (index toku taveniny), kalorimetrie (DSC) a termogravimetrie (TGA). Mechanické vlastnosti byly určeny tahovou zkouškou. Pro vybrané recykláty byl zkoumán vliv přídavku LLDPE, který má vliv na zpracovatelnost. Po formální stránce práce splňuje kladené požadavky. Kapitoly jsou logicky rozdělené dle zaměření práce, vybraných materiálů a metod. Horší orientace byla v označení typů materiálů, ale to se dá částečně přisuzovat jejich většímu počtu. Snad by pomohla souhrnná tabulka s výraznějším rozdělením a popsáním vzorků, než je v kapitole 2.1 v Tabulce 2. Samotné výsledky jsou dostatečně kvalitativně i kvantitativně vysvětleny. Zde ale několik připomínek. Je na začátku druhého odstavce (str. 27) opravdu popisován obrázek 17? Označení některých mechanických vlastností (veličin) je neobvyklé (např. mez kluzu Fy, tažnost na mezi kluzu Ay, průměrná hodnota tažnosti při přetržení AB). Dále na Obrázcích 34 a 43 jsou chybně uvedeny jednotky modulu pružnosti na y-ových osách. Hodnoty veličin mechanických vlastností nejsou zpracovány do tabulek. Tyto hodnoty jsou sice uvedeny přímo ve sloupcových grafech, ale s nevhodným zaokrouhlení (např. uvedené hodnoty tažnosti v grafu na Obrázku 36). Chybí také přehled označení symbolů týkajících se především hodnot teplot získaných z kalorimetrických měření (např. Tm12, Tc13, Tc23, wc atd.). I přes uvedené nedostatky je práce na dobré úrovni. Téma práce je zajímavé a její cíl byl v podstatě splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115229