HANDL, P. Vybraná rizika měkkých cílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Diplomová práce je zaměřena na velmi aktuální problematiku současnosti a to na rizika měkkých cílů. Při zpracování analýzy současného stavu diplomant vycházel především z Koncepce ochrany obyvatel, která byla zpracována pro podmínky ČR. Jako nedostatek zde vidím analýzu stavu ve vybraných, zejména evropských zemích a následné porovnání - vyhodnocení. Při zpracování vlastního řešení jsou aplikovány metody analýzy rizika, kde bohužel při jejich vyhodnocení není uvedeno, jak k volbě jednotlivých faktorů autor dospěl. Nedostatkům by se dalo vyhnout kdyby diplomant dostatečně využíval tolik potřebné konzultace s vedoucím diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Schüllerová, Barbora

Předložená diplomová práce se zabývá aktuální problematikou, která se může i v ČR stát významnou hrozbou. Diplomant představuje především současnou koncepci ochrany obyvatel, jejímž cílem je zaměřit se právě na řešení ohrožení tzv. měkkých cílů. V rámci analýzy současného stavu využil autor práce české i zahraniční zdroje, některé kapitoly jsou bohužel velmi stručné a nelze z nich vyčíst jejich význam v rámci zpracování DP (např. kap. 2.3.2., 2.3.3.). Formální a grafická stránka je zpracována na průměrné úrovni, některé grafy jsou hůře čitelné (např. graf č. 1, obr. 4, graf č. 2), v práci se objevují gramatické chyby a také například nejednotnost písma (např. tabulka č. 6, 7). Zvolené metody v DP odpovídají řešené problematice, ale chybí jejich hlubší rozbor. U aplikace metody CARVER postrádám vysvětlení, na základě čeho byly přiřazeny hodnoty u jednotlivých faktorů (viz otázka oponenta č. 1). U aplikace metody SWOT, mohlo být lépe popsáno, z čeho vychází výběr v jednotlivých kategoriích. I přes uvedené nedostatky, splňuje DP požadavky kladené na tento typ práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 104730