KOKEŠ, R. Multicastové směrování v UMTS sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Student pracoval samostatně a aktivně. Dané zadání splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Novotný, Vít

Práce Bc. Romana Kokeše řeší aktuální problematiku přenosu multimediální informace po sítích UMTS. Diplomant se zaměřil na technologii Multimedia Broadcast/Multicast Service řešenou organizací 3GPP Zadání bylo v plné míře splněno, postrádám však zpracování posledního bodu zadání, a to prezentace současného stavu podpory přenosu multimediálních dat v reálných mobilních sítích. Po odborné stránce je práce zpracována svědomitě, diplomant musel prostudovat značné množství odborných textů, v textu se vyskytlo pouze pár nepřesností odborného rázu Připomínky k odborné úrovni práce: - na obr. 2.1 je špatně označen kmitočet "F" a jednotky "Mhz" - na obr.2.4 chybí rozhraní Iur mezi uzly RNC, - na str. 29 - pro "povolení" služby existuje vhodnější a vžitý výraz "autorizace" služby, Formální zpracování je celkem na dobré úrovni, obrázky i tabulky jsou vesměs v pořádku. Přesto má zpracování několik nedostatků: - obr. 2.1 přesahuje okraje stránky, - chybný tvar slova "rozhranní", - řada překlepů, - shoda podmětu s přísudkem - nešťastně formulovaná věta: "Příkladem může být výše zmiňovaný zápas s několika desítkami tisíc diváků" - přiložené CD neobsahuje modely v prostředí Opnet Závěrečné hodnocení: Diplomant prokázal schopnost provést rozbor problému, posoudit dostupné varianty řešení, realizovat simulace a zpracovat a prezentovat výsledky. Doporučuji tedy práci k obhajobě. Navrhuji práci klasifikovat v kategorii: A - 92

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 14192