HANÁK, K. Komunikační software pro terminálové klienty linuxového serveru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jelínek, Mojmír

Student nesplnil všechny body zadání, rovněž není příliš vhodně popsán teoretický úvod. K ostatním částem nemám výhrady, jsou popsány srozumitelně a kvalitně. Student rovněž projevoval aktivitu od počástku zadání práce až po její odevzdání. Formální zpracování má jen drobné nedostatky. Odkazy na literaturu by mohly být v textu zahrnuty ve větším rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Jeřábek, Jan

Téma předložené diplomové práce představuje rozsáhlou problematiku, kterou se nepodařilo úplně ve všech ohledech dopracovat do úplného konce. Práce obsahuje především návrh unikátního systému, který umožňuje realizaci několika služeb na základě čtyř komponent - tencí klienti, soubory, přístupová práva a databáze. Koncepce je velmi zdařilá, rozpracovány a popsány i jsou možnosti, jak systém dále rozšířit. Občas je však vysvětlení nebo popis některých komponent méně srozumitelný a text práce není příliš dobře provázán. Některé věci však lze vytušit mezi řádky. Z práce není úplně zřejmý účel a použití služeb souvisejících s transakcemi peněz a centrální bankou. Kap. 2 v teoretické části nemá návaznost na zbytek práce a není tedy zřejmý její význam. Zhodnocení dosažených výsledků není úplné, srovnání s podobnými již existujícími systémy je pojato spíše jako porovnání přístupů k návrhu koncepcí podobných systémů. Formální stránka práce je na poměrně dobré úrovni. Seznam zkratek by měl být umístěn za seznamem použité literatury. Literatura není v práci citována ve vzestupném pořadí. Občas v textu chybí odkaz na obrázek. Celkově je jedná o koncepci zajímavého charakteru a je možno si představit její zdárné nasazení, jakožto alternativu k dostupným řešením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 14199