FRIML, J. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Předností projektu Jana Frimla je citlivý přístup ke stávající urbanistické struktuře. Student přesvědčivě zakončuje městský blok, současně vytváří atraktivní nároží a navíc rozšiřuje parter až do vnitrobloku. Urbánní prostor je členěn na veřejný-poloveřejný-polosoukromý-soukromý, což je osvěžující a pro měšťany atraktivní. Funkčně i výtvarně pozitivní je řešení kryté rozptylové plochy před hlavním vstupem do kolejí. Architektonický výraz domu je adekvátní vzhledem k funkci studentského centra. Dynamická expresivní forma souzní s atmosférou ambiciózního mládí a nespoutanosti. Použití výrazných barev v místech zářezů-vstupů do objektu pomáhá uživateli v orientaci. Vnitřní nádvoří je zajímavé a zcela bezpochyby by se stalo místem pro setkávání studentů. Funkční rozvrh je logický a bezkonfliktní. Pozitivní je přirozené zenitální prosvětlení prostoru menzy z atria. Studentský dům nabízí řadu exteriérových i interiérových ploch pro volnočasové vyžití a to pokládám za velký klad návrhu. Diskutabilním momentem v návrhu je situování vjezdu do podzemních garáží z ulice Vídeňské. Z mého úhlu pohledu by vzhledem k atraktivitě a intenzitě využití parteru na ulici Vídeňské bylo vhodnější situovat vjezd do podzemí z Táborského nábřeží. Architektonické řešení vstupů není nejlepší – hlavní vstupní dveře do kolejí mají podobné dimenze jako místo pro odvoz odpadků z kuchyně. V návrhu se bohužel vyskytuje pouze jeden standard ubytování. Osobně bych ocenil i pokoje jednolůžkové či ubytování mladých studentských párů (případně i jejich novorozených dětí). Zajímavá cikcak hra jídelen na fasádě vyvolává v dispozicích pokojů slabší místa v souvislosti s vysokou hustotou instalačních jader a otázkou je i horší světelný komfort na některých pracovních stolech. Z mého pohledu vítězí v dispozicích podružná individuální gastronomie nad důležitějším učením se. Výtvarné konzistenci návrhu by prospělo barevné odlišení podpor ve tvaru V od zbytku fasády. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Pokuste se ozřejmit hlavní podněty pro řešení fasády domu a jejich hodnotovou váhu. 2) Jakým způsobem jsou odvětrány koupelny ve studentských pokojích? 3) Nachází se v domě dostatečné administrativní respektive provozní zázemí kolejí? 4) V kterém z pokojů byste chtěl jako student bydlet a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student pracoval na bakalářské práci svědomitě, během konzultací byl aktivní a konstruktivní, jeho prezentace a plány se vyznačují kultivovanou grafikou, zcela bezpochyby je nadprůměrně talentovaný.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Práce je zpracována od konceptu po detail konstrukcí věrohodně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Student navrhuje dotvoření území pomocí blokové zástavby. Daným objektem do výšky se snaží korespondovat s okolními objekty. Ve výkresu situace se návrh „ztrácí“ graficky, není čitelný objekt vůči vnitřnímu „atriu“
Architektonické řešení B Architektonické řešení celého objektu je soudobé. Nástupní otevřený prostor z nároží je přijatelný vůči „hmotě“ objektu. Vnitřní atrium je vhodné jak pro veřejný tak pro studentský život. Fasáda s různou velikostí oken dotváří atmosféru v návrhu příjemného studentského bydlení.
Provozní řešení C Provozně je objekt rozdělen v patrech na dvě samostatné části pro ubytování. Přízemní a suterénní prostor je společný. Diskutabilní je vstupní prostor s recepcí na nároží objektu a návaznost na vedení kolejí – kanceláře jsou umístěny v menze. Chybí šatní prostor v menze u vstupní části.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení je dle návrhu studenta železobetonové, v přízemí na sloupech. Otevřené přízemí je konstrukčně zajímavé, je otázka vedení inženýrských sítí z vyšších podlaží do suterénu. Doporučuji instalační jádra v sociálním zařízení mezi jednotlivými patry. U výkresu „řez fasádou“ chybí skladba konstrukce stěny
Formální úroveň C Formální úroveň odpovídá bakalářské práci. Postrádám u popisu místností metry čtverečné ve všech výkresech
Navrhovaná známka
C
Body
78

eVSKP id 39661