HARTELOVÁ, K. Výroba součásti plošným tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Diplomantka splnila požadavky zadání. Z pohledu vedoucího práce mám připomínku jen k některým kapitolám (např. ek. hodnocení), které nejsou zcela dotažany a odrazilo se to v mém hodnocení práce. DP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matušková, Jarmila

Diplomantka bezezbytku splnila rozsah zadání , které je středně obtížné. Literární studie je zpracována do dostačující hloubky. Analytické řešení zahrnuje všechny potřebné výpočty technologické i konstrukční. V této části práce jsem neshledala žádné omyly. Velmi dobře je zpracována část povrchové úpravy součásti – černění. Návrh nové technologie součásti „Bubínek“ je využitelný v praxi. Ekonomické hodnocení potvrdilo správnost návrhu nové technologie a současně i konstrukčního řešení. V práci byly aplikovány standardní postupy pro vypracování zadané problematiky. Výkresová dokumentace je po funkční a technické stránce provedena správně. Celkově hodnotím práci jako dobře zpracovanou i po grafické stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12987