HAVLÍK, L. Koroze slitin železa a způsoby jejich vyhodnocování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pacal, Bohumil

Vytýčené cíle práce zadaného tématu byly beze zbytku splněny. Studium literárních pramenů i vlastní práci zpracovával během celého studia posledního ročníku. Pracoval samostatně, precizně a zodpovědně a zadané úkoly průběžně konzultoval s vedoucím práce. Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Molliková, Eva

může a nemusí být slovní hodnocení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29707