ZEMÁNEK, J. Návrh projektu zavedení elektronického obchodu ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Diplomová práce je zaměřená na využití nástrojů projektového managementu v praxi. V úvodu práce byl stanoven cíl a ten byl v práci naplněn. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: 1. Uveďte, jaké přínosy má diplomová práce pro firmu a jaké pro Vás.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle práce D
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 52616