BERAN, V. Symetrizační obvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Nováček, Zdeněk

V práci je uveden rozbor činnosti dvou variant symetrizačního obvodu s pahýlem a výsledky analýzy jejich vlastností zahrnující i sledování vlivu změn vybraných veličin. Na jejich základě byl navržen a realizován přípravek pro ověření impedančních vlastností obou variant obvodu a získané výsledky byly srovnány s předpoklady. Jako uživatelská pomůcka byl vytvořen program pro přepočet hodnot impedance mezi bránami obvodu. Student po celou dobu pracoval samostatně a se zájmem, účelně využíval konzultací a v předstihu zvládal všechny úkoly. Prokázal velmi dobrou orientaci v problematice a schopnost samostatně řešit vzniklé problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Puskely, Jan

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou symetrizačních obvodů. První část práce popisuje principy a vlastnosti základních balunů realizovaných z úseků vedení. Dále je práce zaměřena na dva typy širokopásmových balunů pro než je provedena impedanční analýza a na základě ní jsou formulovány konstrukční doporučení. Těmito obvody jsou balůn s pahýlem resp. balůn s pahýlem doplněný o kompenzační vedení. Pro experimentální část student navrhl oba výše zmíněné obvody. Teoretické impedanční vlastnosti ověřil měřením, čímž potvrdil využitelnost těchto obvodů pro měření impedancí symetrických antén v širokém pásmu kmitočtů. Pro tuto aplikaci vytvořil program, který přepočítává hodnoty impedancí mezi bránami obvodu. Zadání práce považuji z větší částí za splněné. Chybí mi zde pouze analýza přenosových vlastnosti vybraných symetrizačních obvodů. Rozsah práce je odpovídající a zpracování je na výborné odborné úrovni. Formální zpracování práce je také na výborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 14495