BÍREŠ, P. Analogová modulace polovodičového laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Drexler, Petr

Cílem bakalářské práce bylo prostudovat možné principy analogové modulace polovodičového laseru a vybraný přístup realizovat. Student zvolil přímou proudovou modulaci laserové diody. Navrhnul budič se zpětnou vazbou pro teplotní stabilizaci optického výkonu s možností zavedení modulace přes T článkek. Budič realizoval a dosáhl s ním vysoké teplotní stability vyzařovaného výkonu. Původně nevhodné řešení modulační části modifikoval s cílem dosáhnout větší možné šířky pásma. Ta doznala jistého zlepšení, ale stále nedosáhla skutečných možností laserových diod. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovní. Přítomny jsou některé nepřesnosti. Student se ne vždy důsledně odkazoval na přejaté informace z literatury uvedené na konci práce. V práci také postrádám hlubší literární průzkum možností modulace laserových diod. Přes uvedené nedostatky považuji úroveň odvedené práce za velmi dobrou a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Využití literatury E 5/10
Formální zpracování práce C 15/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Steinbauer, Miloslav

Student prostudoval vlastnosti a aplikační zásady laserových diod (LD). Navrhl obvod budiče LD se stabilizací jejího výkonu a experimentálně ověřil jeho činnost. Dále se student v práci věnuje zapojení modulátoru výkonu LD pro aplikaci v přenosu analogového signálu. Kvůli nízké dosahované šířce pásma byl postupně proveden návrh tří variant zapojení. Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni, je přehledně členěna. V práci postrádám rešerši používaných metod analogové širokopásmové modulace LD, což bylo možná jednou z příčin nízké dosažené šířky pásma u realizovaných obvodů. Přes tento nedostatek práce je zřejmé, že student vykonal velké množství práce a zadání splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 14497