KADERKA, Z. Pásový dopravník pro dopravu vápence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Technická zpráva je provedena stručným způsobem, výpočet dle norem. Napínací zařízení je značně robustní i rozměrné bez vhodného zdůvodnění volby typu a velikosti hydromotoru. Výkres sestavy postrádá důležitou část půdorysu a rozměr šířky stojin u kotvení v půdorysu včetně rozměru otvorů pro kotevní šrouby, též "plovoucí" kótu šroubení hydromotoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Práce je členěna vcelku logicky a přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia. Práce obsahuje podrobný funkční výpočet pásového dopravníku a částečnou výkresovou dokumentaci. V práci se p. Kaderka nevyhnul některým drobným chybám jak formálního, tak i věcného charakteru. Zejména mám tyto výhrady: - rovnice nejsou číslovány, - není patrné, jak autor dospěl k hodnotě p1 (počet válečků v horní větvi) - postrádám podrobnější představu o hydraulickém napínacím zařízení a zdůvodnění jeho použití (s ohledem na výrobní náklady) K výkresové dokumentaci nemám výhrady. Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Zdeněk Kaderka ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28238