KOLÁŘOVÁ, R. Analýza a návrh změn motivačního programu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

U obhajoby navrhuji zodpovězení následující otázky: V práci neuvádíte harmonogram realizace navrhovaných změn. Jak dlouho se domníváte, že bude trvat příprava a zavedení Vámi navrhovaných změn motivačního programu? Ve kterém období by bylo nejvhodnější s těmito činnostmi začít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D Návrhy jsou standartní pro tento typ bakalářské práce. Nepřínáší tedy nový pohled na zkoumanou problematiku. Rozsah navrhovaných změn je zanedbatelný z hlediska obsažnosti motivačního programu dané společnosti.
Přínos a praktické využití návrhu D Dle velikosti společnosti, rozsahu jejího motivačního programu a zájmu zaměstnanců o tuto oblast, kde dotazníkové šetření vyplnilo pohých 3 % zaměstnanců a z ohledem na navrhovaná řešení se jedná spíše o tzv. "kosmetické úpravy".
Iniciativa a samostatnost při zpracování D Studentak vykázala snahu a iniciativu až v posledním období před odevzdání práce. Na druhou stranu prokázala samostatnost a schopnost systematické práce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Kladně hodnotím rozsah práce s literaturou. Dále práce vykazuje drobné formální nedostaky jako nejednotný způsob citace, v některých případech je zdroj uveden konkrétně i s čísle strany a u jiných strana chybí. Dále sezman literatury není zcela přesně zpracován dle normy.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce práce splňuje požadované standarty. Odborná jazyková úroveň je průměrná.
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část práce svým rozsahem a obsahem odpovídá potřebám pro zpracování analytické části a navrhovaných změn.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Analytická část práce je zpracována standartními metodami průzkumu sekundárních dat a dotazníkovým šetřením, které je vyhodnoceno základními statistickými metodami četnosti výskytu.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tománková, Anna

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36477