NAVRÁTIL, J. Strategie rozvoje malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o solidní diplomovou práci s praktickým využitím. Na práci je znát, že student má zkušenosti z podnikatelské praxe. Student pracoval samostaně a řídil se pokyny vedoucího.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Návrhová část postihuje potřeby praxe.
Přínos a praktické využití návrhu B Využití výsledků řešení diplomové práce je vysoké. Některé pasáže DP byly zpracovány s odbornými a praktickýmu zkušenostmi z podnikání.
Iniciativa a samostatnost při zpracování C Student pracoval během řešení diplomové práce dosti nerovnoměrně, nicméně značně samostaně. Iniciativa a míra konzultací s vedoucím se stupňovala s blížícím se termínem odevzdání DP.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Práce obsahuje nezbytně nutný počet titulů literatury, které byla též v textu citována.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce odpovídá nárokům kladeným na tento druh prací.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíle stanovené v DP byly naplněny. Některé pasáže v DP mohly být detailněji rozpracovány.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část DP je solidní.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analýza byla provedena kriticky. Slouží jako dobrý základ návrhové části.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Křeháček, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 40854