ŠPANIHEL, P. Generátor tvarovaného průběhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Španihela bylo navrhnout a realizovat generátor tvarových kmitů řízený mikroprocesorem. Pan Španihel pracoval iniciativně a zodpovědně, pravidelně přicházel na konzultace. Jisté problémy mu činilo samostatně si vyhledat literaturu týkající se principů generátorů signálu a tyto principy zpracovat v teoretickém úvodu. Při vlastním návrhu generátoru se dopustil několika chyb. Například si předem nevypočítal velikost proudu, který musí dodat operační zesilovač při kmitočtu 4MHz do zátěže. Následně zjistil, že při horním kmitočtovém rozsahu dochází k nelineárnímu zkreslení generovaných signálů. Tento problém již nebyl z časových důvodů schopen odstranit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Valach, Soběslav

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací generátoru tvarového průběhu řízeného mikroprocesorem. Frekvenční pracovní rozsah se pohybuje od 10Hz do 4MHz s nastavitelnou amplitudou 10Vpp. Pro splnění tohoto úkolu musel pan Španihel nastudovat problematiku z oblasti syntézy signálů, analogových obvodů, mikroprocesorové techniky, obsluhy periferních zařízení, přenosových protokolů a v neposlední řadě jazyk C. Práce je rozdělena do devíti kapitol, které na sebe logicky navazují. Ve druhé kapitole je teoreticky popis řešené problematiky, kde předkladatel rozebírá možnosti generování signálů pomocí analogových a digitálních obvodů. Kapitoly 3 - 8 se věnují návrhu jednotlivých částí generátoru (generování signálu, napájecí zdroj, desky plošných spojů a SW vybavení), výběru vhodných součástek a výpočtu jejich hodnot. V poslední kapitole diskutuje dosažené výsledky a hodnotí nedostatky zapojení. Práce je doplněna o přílohu se schématy, motivy plošného spoje a výrobními podklady. V práci chybí hlubší pochopení teorie a řešené problematiky, což se odráží v chybných závěrech navrhované koncepce a konstrukce. Praktická část práce je zdařilá, provedení plošných spojů, dokumentace a konstrukce zařízení je precizní. Programové moduly jsou napsány přehledně, dobře okomentovány a celkově na slušné úrovni. Na práci je vidět, že jí pan Španihel věnoval dostatek času a nemalé úsilí. I přes výše zmíněné nedostatky bych práci doporučil k obhajobě a navrhuji následnou klasifikovat stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 30457