MARINOV, D. Databázový systém pro evidenci požadavků na registraci DNS a DHCP záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Marinova bylo navrhnout a implementovat databázový systém pro evidenci zařízení připojených k síti FEKT, který by umožňoval generování datových souborů pro DNS server BIND a DHCP server. Pan Marinov pracoval iniciativně, pravidelně docházel na konzultace, kde jsme řešili převážně problematiku datového modelu. Postupem času pan Marinov dokázal proniknout do problematiky evidence síťových zařízení a vytvořil funkční aplikaci. Některé méně významné dílčí problémy však již nestačil odstranit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 18/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání B 43/50
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Holek, Radovan

Student Daniel Martinov se ve své bakalářské práci zabývá návrhem a realizací informačního systému pro registraci DNS a DHCP záznamů. Informační systém má být provozovaný ve www prostředí tenkého klienta nad databázovým strojem MySQL. Práci je možné zařadit mezi obtížnou. Student musel zvládnout jednat znalosti spojené s registrací zařízení v systémech DNS a DHCP, tak i potřebné znalosti, nutné pro návrh a realizaci informačních systémů. Práce je logicky rozdělena do 10 kapitol. V kapitole 2 je stručně popsaná problematika DNS systému a síťového protokolu IP ve formátu IPv4 i IPv6.V této kapitole je uvedena řada typů zdrojových záznamů. Z uvedeného textu ani dále v práci není uvedeno, zda tyto typy záznamů souvisí se záznamy v zónových souborech. V kapitole 3 a 4 jsou uvedeny stručné charakteristiky databázového stroje MySQL a skriptovacího jazyka PHP. Tyto části jsou přebrané s odpovídajícími odkazy na použité zdroje. Vlastní práce studenta je uvedena v kapitolách 5 až 9. V této části lze vytknout nevhodné pořadí jednotlivých kapitol. Kapitola číslo 7, popisující datový model je uvedena až za kapitolou 6, která již popisuje jednotlivé funkce a procesy realizované v informačním systému včetně návrhu odpovídajících formulářů. Nevhodné pořadí kapitol ovšem neovlivňuje zásadním způsobem kvalitu předložené práce. Životní cykly vybraných entit a diagramy datových toků dostatečně srozumitelným způsobem popisují procesy, realizované v navrženém informačním systému. I přes uvedené výtky práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 30459