TOMŠŮ, O. Bilanční model jednotky pro energetické využití biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Máša, Vítězslav

Vzhledem k vlastnostem vyšetřované technologie (vícevstupový systém s velmi složitou dynamikou procesu hoření) lze zadání práce hodnotit jako náročné. Studentem sestavený bilanční model kotle však prokázal velmi dobrou shodu s reálným procesem. Jeho platnost student ověřil na čerstvých datech z experimentálních měření, jichž se aktivně účastnil. Předložil také podnětné návrhy k dalšímu zpřesnění modelu a jeho použití. Student vyhledával pravidelné konzultace a na zadání pracoval samostatně. Rozsah činností souvisejících se přípravou modelu mírně ovlivnil závěry, které jsou zmíněny v posledních kapitolách práce. Ty mohly být rozvedeny bohatším způsobem. Text je jinak sestaven přehledně a systematicky. Také grafická stránka má velmi dobrou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlas, Martin

Předložená práce splňuje po obsahové stránce body zadání. Diplomant se účastnil několika měření na reálné jednotce pro spalování biomasy. Získaná data zpracovával a použil pro vytvoření bilančního modelu. Model bude využit pro návrh prediktivního systému řízení. Zpracování velkého množství provozních dat muselo být velmi časově náročné. Diplomant bohužel nedokázal tuto skutečnost dostatečně prezentovat v práci, což považuji za hlavní nedostatek, který snižuje kvalitu jinak velmi dobré, prakticky zaměřené práce. S tím souvisí i ne zcela logické uspořádání odstavců v některých částech. Své tvrzení podkládám následujícím: - Str. 36 Autor graficky nevyjádřil, jak vypadá výsledný vzhled vytvořeného modelu v prostředí W2E. Měl zdůraznit, že v této kapitole byla vytvářena pouze struktura modelu. Vlastní nastavení bude předmětem dalších kapitol - Str. 56 - autor popisuje bilanční model jednotky v MS Excel. Čtenář není informován o jaký model se jedná, jestli je výstupem práce autora atd. - Str. 59. způsob provedení odrážek "V MODELU" snižuje jasnost. Doporučuji rozepsat do věty. Není jasné o jaký model se jedná. U uvedených hodnot týkajících se dávkování paliva není jasné, ke kterém časovému intervalu se vztahují. - str. 61. tab. 4.4 - Označení sloupce "Reál" je naprosto nevhodné., uspořádání tabulky není logické (viz otázka oponenta) - str. 62. kap. 5.3 autor uvádí, že byla provedena kontrola platnosti zákona zachování hmoty a energie. Přivítal bych, aby výsledky byly v práci uvedeny. Výhrada směřuje rovněž k použití literatury. Odkazy v seznamu použité literatury nejsou seřazeny postupně podle výskytu v textu (např. str 10). Doslovné citace jsou psány kurzívou. Nabyl jsem dojmu, že v některých pasážích však toto není důsledně dodrženo. Připomínky formálního charakteru: - Zcela chybí číslování rovnic v kapitole 2. - Téměř na žádný obrázek není v textu odkaz. Místo toho autor špatně používá např. "na následujícím obrázku" apod. (str. 15, - Vzhledem k celkovému počtu obrázků v textu, považuji zvolený formát číslování (číslo kapitoly + pořadové číslo v kapitole) za nevhodný. Např. v kapitole 1 není žádný obrázek. Tato výtka platí rovněž pro tabulky. -V kapitole 4, chybí obr. 4.1 a 4.2. -Tab. 4.3 (obr. str. 40) je spíše obrázek. - Str. 19 kap. 3.1.1 1 odstavec, poměrně nesrozumitelný. kap. 3.1.3 1 odstavec nesrozumitelný. -Str. 20 údaj o vlastní spotřeby energie: 5,4 kWh. Není uvedeno za jaké časové období? -Str. 47, autor se odkazuje na závěry v předchozích diplomových pracích, používá přímo číslo tabulky, což působí zmatečně vzhledem k systému číslování v předložené práci. -Str. 55 chybný odkaz na obr. Správně má být 4.13 Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 28284