KNEŽNÍKOVÁ, Z. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Logický, promyšlený návrh využívající potenciálu místa a jeho okolí s výrazným motivem vertikály městské knihovny jako dominanty významné budovy na „hradebním okruhu“. Celkový architektonický výraz je jemný a elegantní, přesto jako by navrhovanému objektu knihovny chybělo výraznější (přesvědčivější?) architektonické ztvárnění . V celkovém hodnocení výrazně oceňuji autorčin příkladný a svědomitý přístup k práci na projektu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý, samostatný a intenzívní přístup k bakalářské práci s dobrým časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hybská, Bohumila

Práce je hodnocena jak z urbanisticko architektonického tak z hlediska formálního výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A 1. Urbanistické řešení Autorka si zvolila zajímavý urbanistický koncept, ve kterém rozdělila zadanou parcelu na dvě hmoty a vytvořila malé náměstí, které má vzhledem k navrženým funkcím, členění parteru a velkému množství pěších obyvatel velký městotvorný potenciál. Kompozice je vhodně doplněna dostavbou bloku východně od řešené parcely.
Architektonické řešení A 2. Architektonické řešení Studentka si zvolila koncept dvou hmot, kdy jedna hmota se stala přirozeným prodloužením stávající zástavby a druhá má charakter solitérního prvku. Solitérní budova je navržena jako knihovna, druhá část je rozdělena na administrativní a obytnou část. Z hlediska hmotového se jako sporné jeví propojení těchto hmot v úrovni 2. a 3. podlaží jakýmsi “krčkemů což nepřispívá ani k hmotové , ani k provozní čistotě. Řešení fasád použivá přiměřený avšak soudobý jazyk. A
Provozní řešení B 3. Provozní řešení Provozně a dispozičně je budova řešena přehledně a logicky. Část věnovaná knihovně, respektuje základní provozní požadavky Rozsah knihovny je pro dané území navržen v maximálním možném rozsahu a možná by bylo vhodné již v návrhu oddělit prostory, které by bylo možné využívat i jinými subjekty. Pro řešení kancelářských a bytových prostorů platí to, co bylo napsáno výše. Bylo by vhodné nespojovat administrativní a bytovou sekci tak nejednoznačným způsobem. V řešení 2. podlaží chybí návrh využití domovního atria.
Technicko konstrukční řešení A 4. Technicko konstrukční řešení Technické a konstrukční řešení respektuje všechna základní konstrukční pravidla. A
Formální úroveň A 5. Formální úroveň Práce je vypracována na výborné formální úrovni a to jak z hlediska přehlednosti zobrazovaných skutečností, tak z hlediska grafického řešení a adjustace. A
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 52677