BEDNAŘÍKOVÁ, M. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Po výrazných počátečních problémech s uchopením zadání práce se autorce podařilo vytvořit životaschopný koncept, ten však nebyl zcela 100% zhodnocen ve finálním architektonickém (a provozním) řešení a celkovém výrazu objektu. Práce vykazuje známky nedostatku času při jejím dokončování a odladění detailů a drobných kolizí, rovněž grafika a formální stránka návrhu působí, bohužel, nesourodě. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C 70.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Svědomitý přístup k práci na bakalářském projektu ovšem s velkou mírou nervozity způsobené, zřejmě, odpovědností ze závěrečné bakalářské práce, která se neblaze projevila v problémech v celkovém časovém rozvrhu a následně i ve výsledném elaborátu.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Hybská, Bohumila

Předložená práce je dobrá, celkové hodnocení se opírá mimo jiné o nejsilnější stránku projektu a tou je návrh knihovny. Naopak řešení bytů je špatné od dispozice až po velikosti okenních otvorů a jejich otevírání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C 1. Urbanistické řešení Studentka značnou pozornost věnovala analýzám místa a jeho specifikům. Vzhledem k rozsahu této části však plně nerozvinula popsané skutečnosti. Z předložené situace není zřejmé, jak svým řešením podpořila pěší provoz mezi centrem města a sídlištěm na jižní straně řešeného území. Koncept je založen na „celoplošném“ zastavění parcely a využitím domovního atria nad prostorem městské knihovny.
Architektonické řešení D 2. Architektonické řešení Studentka si zvolila jako účel využití objektu městskou knihovnu, dva pronajímatelné prostory v parteru a bytové jednotky. Řešení fasád a materiálů nebyla věnována potřebná pozornost. Celkový dojem jak z hmotového tak dispozičního řešení je nevýrazný. Navrhované byty nemají pro budoucí uživatele žádnou přidanou hodnotu.
Provozní řešení C 2. Provozní řešení Základní řešení (vstupy, vjezd apod.) navazující na urbanistické řešení jsou řešeny rozpačitě (včetně otevírání dveří do frekventovaného chodníku). Knihovna je navržena s přehledem s drobnými nepřesnostmi (např. umístění soc. zázemí ve 2. podlaží). Bytové jednotky mají velké množství dispozičních nedostatků (nevhodně dimenzované vstupní prostory a chodby, špatné proporce obytných místností, absence balkónu, lodžií, teras apod. téměř u všech bytů). Využití společné terasy ve 3. podlaží není vůbec naznačeno.
Technicko konstrukční řešení C 3. Technicko konstrukční řešení Konstrukční řešení je navrženo dobře, v bytové části jsou použité sloupy skeletu nevhodné. Další nepřesnosti pramení z celkového „nedopracování“ projektu.
Formální úroveň C 5. Formální úroveň Úroveň předložené práce je dobrá. Na celkovém dojmu se podílí malá propracovanost řešení architektonického výrazu budovy.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 52673