JENČIKOVÁ, Z. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Bakalářská práce s výrazným potenciálem, který autorka svědomitě vytvořila v počátcích práce na bakalářském projektu. Velká míra očekávání zajímavého výsledného objektu bohužel nebyla naplněna. Předkloženým grafickým výstupem autorka neprodává to o co v průběhu vlastní práce usilovala. Přes uvedené výhrady předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C 70.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Svědomitý a v podstatě samostatný přístup k práci s problémy v časovém rozvrhu dokončovacích prací.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Nový, Alois

Vzhledem k tomu, že se jedná o závěrečnou vysokoškolskou kvalifikační práci, vyznívá výsledek poněkud rozpačitě .Přes uvedené výhrady doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení D/64 .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Posuzovaný polyfunkční dům se správně snaží reagovat na širší kontext stávající zástavby prolomením fasády směrem k ose ulice vedoucí k centru a skrytím parkovišť na odvrácené straně směrem k sídlišti. To se ovšem oponent může pouze domnívat, protože v předložené situaci chybí jakýkoli konkrétní údaj (názvy ulic, náměstí, výškopis, legenda základních celků atd.).
Architektonické řešení B Uspořádání hmot objektu sleduje vnitřní provoz budovy – parter určený komerčnímu využití a nad ním nižší hmota knihovny a vyšší hmota bydlení. Tím dochází k přirozenému navázání na sousedící objekt i k potřebnému zdůraznění nároží ulice, ke které budova dobíhá. Sporné je použití modřínového obkladu fasád v kontextu centra Valašského Meziříčí.
Provozní řešení D Shora zmíněné uspořádání funkcí je propojeno třemi vertikálními komunikačními jádry, samostatnou komunikací k bytům a dvěma jádry k veřejným funkcím, umožňujícím únik v případě požáru. Vytvoření obchodní pasáže lze pokládat za klad konceptu. Nepříliš vhodný je nástup k bytům chodbičkou přes atrium, když se nabízí propojení přímo z obchodní pasáže. Jasný není vstup do pronajímatelných prostorů 1.12, veškeré zásobování komerčních ploch se zřejmě bude dít přes obchodní pasáž. Knihovna má zejména v 2. NP podezřele nízkou kapacitu sezení pro návštěvníky.
Technicko konstrukční řešení C Skeletová konstrukce je navržena racionálně, určitá nepravidelnost v modulové skladbě je zdůvodněna nutností podřídit se tvaru pozemku. Technicky náročné, ne li nemožné (z důvodu podjezdné výšky) bude vynesení skeletu nad rampou do garáží.
Formální úroveň E Formální úroveň zpracování bakalářské práce pokládám za největší slabinu posuzovaného projektu. U vložených fotografií by bylo vhodné uvést, že se (zřejmě) jedná o referenční příklady. Mate i perspektivní zobrazení, které je sestaveno z modelu objektu vloženého do fotografie stávajícího stavu, což navozuje zcela jinou představu o výrazu stavby, než uvádí autorka (modřínový obklad). I průvodní zpráva by mohla být do elaborátu pevně vložena.
Navrhovaná známka
D
Body
64

Otázky

eVSKP id 52675