KUBA, P. Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

BP se zabývá návrhem experimentálního modelu ohřevu užitkové vody. Student řešil vlastní měření až na poslední chvíli a z toho důvodu jsou vyvozené závěry z jednoho experimentu poněkud nesrozumitelné a chybné. Pro lepší vyhodnocení je třeba provést více měření, aby bylo možné identifikovat parametry systému. I přesto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Sikora, Michal

Bakalářská práce pana Pavla Kuby se zabývá návrhem experimentálního modelu ohřevu teplé užitkové vody a identifikací jeho parametrů na základě měření. Úvodní část práce je věnována popisu základních zákonů termomechaniky a rešeršní studii zaměřené zejména na různé typy snímačů teploty. Na základě této studie byl vybrán vhodný typ snímače a uskutečněno měření na reálném modelu boileru. Jedním z dílčích cílů práce byl návrh experimentálního modelu boileru. V práci je sice výsledná konstrukce boileru popsána, chybí zde ale zdůvodnění volby příslušných parametrů či jakýkoliv předběžný výpočet týkající se návrhu boileru. Zásadní nedostatky lze však nalézt v části práce zabývající se vyhodnocením měření a identifikací parametrů reálného modelu. Prakticky jediným identifikovaným parametrem je zde tepelný odpor vůči přestupu tepla z boileru do okolí. Zvolený způsob výpočtu tohoto parametru však nelze pro neustálenou soustavu v uvedené podobě použít. Tepelný tok do okolí je potřeba počítat nikoliv z konečného teplotního rozdílu, ale ze středního teplotního rozdílu v průběhu měření. Skutečná hodnota tepelného odporu tak bude zhruba poloviční. Poněkud zarážející je uvedený způsob dosazování do vztahu pro výpočet odporu – není zde dosazeno v základních jednotkách, výsledná hodnota proto vychází nesmyslně vysoká. Studentem uvedená jednotka odporu je navíc převrácená a přísluší tepelné vodivosti. Další chyby lze nalézt i při výpočtu ustálených teplot, hodnota pro příkon 0,5 kW je už na první pohled příliš nízká. Je alespoň potěšitelné, že došlo k realizaci zařízení, sestavení měřícího řetězce a uskutečnění měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 29793