VAŠKE, F. Aktivní tlumení základů elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Předložená BP se zabývá návrhem a realizací výukového modelu aktivního tlumení základů elektrických strojů. Student při řešení tohoto problému postupoval zodpovědně a prokázal schopnost řešit technický problém na velmi dobré technické úrovni. Zvláště cenná je realizace elektroniky pro řízení tlumení včetně komunikace s PC. BP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Houfek, Martin

Práce je věnována aktivnímu tlumení základů elektrických strojů. Jedná se o páci, která přímo souvisí s praktickým využitím. V úvodu práce je přehledně a vyčerpávajícím způsobem uvedena teoretická část. Dále je zde v dostatečné míře uvedena literatura na dané téma ve které autor řeší zadaný problém a na základě tohoto přehledu současného stavu je pak zvolena metodika řešení. Metoda je dále podrobně popsána a aplikována na zadaný návrh. Celá práce byla řešena jednak výpočtově v prostředí MATLAB a take bylo provedeno experimentální modelování a vyhodnocení výsledku. Práce má rozsah 44 stran, text je členěn logicky, po formální stránce je práce v pořádku, grafická i jazyková úroveň je v pořádku. Závěrem lze konstatovat že bakalář prokázal schopnost orientovat se v novém a komplexním oboru, zadání splnil v plném rozsahu a práce bude jistě patřit k dále používaným informačním zdrojům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29792