WICHEREK, Š. Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Propojení administrativní budovy s výstavním pavilonem je provozně výhodné. Návrh nese některé již typické znaky z tvorby studenta, ale i provozní nedostatky a schematická řešení. Přispělo by větší měřítko , ve kterém by se lépe dokumentovalo např.zabezpečení expozice, oddělení vytápěných úseků , požární bezpečnost. Otázky a náměty k obhajobě: Řešení zelených valů, střech , vodních ploch .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Diplomová práce navazuje na předcházející semestr, kdy se student zabýval řešením " zelené zóny", dopravní obsluhou papírny a předzávodní zóny i možnostmi situování objektů administrativy a prezentačního pavilonu. Na tomto dobrém základu pak postavil koncepci vstupních objektů, které i architekturou mohou prezentovat továrnu.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Svoboda, Jiří

Práci shledávám zdařilou a výtvarně nápaditou. Všechny souvislosti jsou v patřičném souladu a návaznosti, příjemně vyvážené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A napojení na stávající komunikace je přehledné a logické oddělení areálu vstupních budov od stávajícího areálu továrny je řešeno vhodně, rytmizováním místních komunikací dochází k zajímavému rozehrání celé kompozice a výrazně kreativnímu řešení celého urbanistického souboru tato urbanistická koncepce není formální, jednotlivé hmoty budov ji následují a funkčně propojují
Architektonické řešení A soubor řešených objektů je harmonicky propojen a vzájemně ve výrazném výtvarném souladu doplněn o vhodný fasádní dekor řešení je soudobé, vlastní nástupy do jednotlivých prostor jsou vtipně dynamizovány s ohledem na jejich funkci a provoz možná vstupy v jednotlivých tubusech mohly respektovat formálně svou vlastní rovinu, než fasádu budovy, čímž by se dosáhlo ještě větší dynamiky v interiéru budovy v souvislosti s vlomením vstupních rovin
Provozní řešení A provozní řešení respektuje zadání a plně podporuje vlastní architektonický záměr je přehledné a v místech, kde dochází k prolínání hmot je provoz vyřešen logicky a přitom s dostatečným výtvarně - kompozičním nadhledem
Technicko konstrukční řešení A odpovídá dané budově a je vhodně navrženo je přehledné a reálné, bez zbytečných komplikací, byť celkový vjem vzbuzuje daleko větší vizuální respekt
Formální úroveň A práce je zpracovaná kvalitně, nedochází zde k zavádějícím efektům náznaku loga na fasádě by snad mohla být věnována větší pozornost
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 31531