KRPOUN, K. Katalytické systémy pro polymerace cyklických esterů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Richtera, Lukáš

V rámci diplomové práce student velmi dobře zvládl náročnou práci v bezvodém prostředí a v inertní atmosfeře. Podařilo se mu připravit několik dosud nepublikovaných sloučenin a u některých dalších, již známých, získal doposud chybějící strukturní data. Tato data jsou velmi cenná a bude je možné, spolu s dalšími výsledky naší pracovní skupiny, v budoucnu publikovat. Mimo syntézy několika organokovových sloučenin na bázi lanthanoidů, které budou dále zkoumány jako potencionální katalyzátory pro polymerace, student provedl i několik pilotních polymeračních studií s velmi slibnými výsledky. Student rovněž získal řadu cenných zkušeností v rámci tříměsíční stáže na renomovaném pracovišti při UNAM v Mexiku. Lze bez přehánění konstatovat, že výsledky předložené diplomové práce jsou na velmi vysoké úrovni a zdaleka přesahují rámec běžné diplomové práce. Student se velmi dobře začlenil do pracovního týmu, pracoval s vysokým nasazením a lze jen doufat, že se stejným nasazením a podobným tempem bude pracovat i rámci disertační práce, bude-li mu to umožněno. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Závěry práce a jejich formulace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hermanová, Soňa

Student se v předložené práci zabýval zajímavou a poměrně málo probádanou oblastí specifických lanthanidocenových sloučenin s potenciálem pro katalýzu cyklických esterů. V teoretické části práce je pečlivě a přehledně zpracována literární rešerše shrnující jak základní charakteristiky lanthanoidů tak vlastnosti a možnosti syntézy jejich sloučenin. Celkově 74 citovaných prací svědčí o velmi dobré informační základně studenta pro interpretaci naměřených dat. V experimentální části student úspěšně připravil sérii cyklopentadienylových komplexů lanthanidocenů s odlišným centrálním kovem. Manipulace s těmito sloučeninami vyžadovala osvojení si jak pokročilých laboratorních technik tak práce s vakuovou aparaturou. Student tedy prokázal i výborné experimentální zkušenosti. Velkým přínosem práce je zejména precizní charakterizace komplexů pomocí rtg. analýzy, která přináší cenné informace o jejich struktuře. Vybrané komplexy, otestované pro polymerace kaprolaktonu se ukázaly být polymeračně aktivní, což podporuje jejich další vývoj a výzkum. Celkově zadání práce bylo řešeno na mimořádně vysoké úrovni, množství i kvalita výsledků přesahují požadavky diplomové práce a jsou více než vhodné pro publikace v impaktovaném časopise. Po formální stránce kazí vysokou úroveň práce používání nevysvětlených zkratek (TMCS) a zejména množství překlepů, které graduje v závěrečných pasážích práce. Konkrétně "seznam zkratek a symbolů" by bylo vhodné kompletně přepracovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23755