ŽATEK, P. Podnikatelský plán na založení jazykové školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Breinek, Pavel

Navrh podnikatelsého plánu, jež byl v rámci zpracování diplomové práce vytvořen, může sloužit jako výchozí materiál pro zahájení podnikatelské činnosti v oblasti jazykového vzdělávání v daném regionu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Konečná, Zdeňka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň C
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 31599