KŘIVOHLÁVEK, P. Konstrukce zakružovačky ocelových profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Petr

Práce je z celkového pohledu zpracována velmi kvalitně. Obsahuje všechny náležitosti nezbytné pro návrh zakružovačky jako jsou příklady jiných výrobců, návrh vlastních variant řešení a volba koncepce, pevnostní dimenzování součástí, posouzení bezpečnosti, cenová kalkulace, údaje o provozu a údržbě stroje. Po formální stránce je práce až na pár detailů (např. velikost písma výpočtů) v pořádku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Jedná se o relativně dobře zpracovanou práci a to jak z hlediska obsahu, tak i stylistické úpravy. Autor by však mohl více zapracovat na grafické úpravě práce a v některých částech i na faktické správnosti předkládaných výsledků. Jako další zlepšení bych viděl ve zkvalitnění práce s literaturou a citacemi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29755