DLABÁČ, F. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

František Dlabáč předkládá urbanistické řešení respektující měřítko okolní zástavby. Poměrně nabitý stavební program se podařilo umístit do zajímavé hmoty, citlivě dotvářející stávající blokovou strukturu a zároveň vytvářející svébytný poloveřejný prostor kolejního souboru. To považuji v jeho práci za nejcenější. Škoda jen, že se nepodařilo dostatečným způsobem odprezentovat zajímavou prostorovou hru vnitřních atrií. Otázky a náměty k obhajobě: Dovysvětlení celkového konceptu: systém "prořezávání" hmoty, vnější vs. vnitřní, veřejné vs. poloveřejné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování František Dlabáč patří mezi studenty, kteří přistupovali k zadání bakalářské páce zodpovědně a s maximálním zaujetím. Pracoval průběžně a samostatně.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Sochor, Jan

Celkový koncept víceúrovňových a vícevrstvých vnitřních prostor je velmi silný a návrh jej celkem přesvědčivě využívá. Škoda některých sporných detailů dispozičního uspořádání, poněkud diskutabilního konstrukčního řešení (návaznost spodní a horní stavby) a drobných (ale důležitých) formálních nedostatků (chybějící legendy), které mi brání hodnotit práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - návrh přiměřeným způsobem reaguje na okolní zástavbu, které se vhodně přibližuje svým měřítkem - oceňuji zejména vytvoření více úrovní poloveřejných až polosoukromých prostor uvnitř navržené zástavby
Architektonické řešení A - vhodně zvolené měřítko i koncept vnitřních prostor v různých vertikálních i horizontálních úrovních/plánech jsou hlavními přednostmi návrhu - snaha o odlišení vnitřku od vnějšku i na fasádě změnou barvy obkladu jednoduchým způsobem oživuje celou zástavbu
Provozní řešení B - celkové dispoziční uspořádání je jednoduché a srozumitelné, bez významnějších nedostatků, pokud lze z výkresů vyčíst (viz formální úroveň) - nižší nádvoří zůstává poněkud nevyužito bez většího kontaktu s odbytovými plochami menzy a kavárny v nárožním objektu, návrh využití je zobrazen příliš abstraktně, bližší představa využití vyšší úrovně chybí úplně - společenské prostory v bytech se mi zdají poněkud poddimenzované - orientace prostor menzy v 1.np do vnitrobloku na sousední pozemek je přinejmenším diskutabilní
Technicko konstrukční řešení C - navrhované konstrukční řešení v principu odpovídá požadavkům návrhu - z výkresů mi není úplně zřejmá konstrukční návaznost skeletu a stěnového systému, které se dle mého poněkud míjejí – byť je to konstrukčně řešitelné, dle mého názoru by u daného typu stavby bylo vhodnější s oběma systémy na sebe lépe navázat
Formální úroveň B - výkresy jsou velmi dobře čitelné a snadno přehledné - formální úroveň prezentace projektu je na vysoké úrovni - bohužel kvalitu prezentace srážejí chybějící legendy k půdorysům
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 39665