NOVOTNÁ, V. Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinka, Dalibor

Primárním účelem dizertační práce Ing. Veroniky Novotné bylo vytvoření teoretického základu pro studium a využití fenoménu buněčné eletroporace. Vývojem vysokonapěťových zdrojů pro elektroporační účely se tým pracovníků ÚVEE okrajově zabýval již před zahájením studia doktorandky, nicméně až po jejím nástupu na pracoviště začalo být technicky možné věnovat se problematice v náležité šíři. V počátcích doktorandka realizovala a koordinovala experimenty se stávajícími zdroji, v pozdějích letech se pak přímo podílela na vývoji a realizaci zdrojů zcela nových. V průběhu experimentů s těmito elektroporačními přístroji vyvstal jako stěžejní problém požadavek na numerický výpočet rozložení elektrického potenciálu v tkáni, jednak pro účely přibližného odhadu rozsahu ablační zóny, ale především pro účely výpočtu nežádoucího oteplení tkáně jouleovými ztrátami. Na tuto problematiku pak byla práce vyznamně koncentrována a bylo dosaženo množství kvalitních výsledků. Z mého osobního pohledu stojí ještě za vyzdvižení její pečlivost a systematičnost ve zpracování výsledků, dobré organizační schopnosti nutné pro koordinaci složitých experimentů a obecně celkově dobrá orientace v zdravotnickém prostředí, bez které by často komplikovaná spolupráce s lékařskými týmy nebyla vůbec možná. Vlastní text práce je cenný souhrn mnoha významných či zajímavých zjištění o buněčné elektroporaci, který na mnoha místech otevírá další zcela nové otázky a nabízí tak široké spektrum témat pro budoucí výzkum v této oblasti.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Richter, Aleš

viz příloha pdf

Navrhovaná známka

Hána,, Karel

viz příloha pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 122349