ŠPIČÁK, P. Technologie výroby součástí z plastu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Připomínky k textové části DP : Str.16 až 22. Proč jsou popisovány technologie, kterými s výjimkou přetlačování a lisování nelze zadaný plastový dílec vyrobit ? Str.39 čl.5.3. Smrštění je zde špatně definované, smrštění není teplotní roztažnost plastů, ale rozdíl objemu materiálu ve stavu taveniny a zeskelněném stavu. Str.45. Do vzorce (8) byl chybně dosazen max. vstřikovací tlak stroje (139 MPa), správně měl být dosazen vstřikovací tlak pro zvolený materiál (120 MPa). Výsledek výpočtu dle vzorce (8) by potom byl n3 = 4,3. Str.45, 12.ř.sh. Název "Výpočet plochy dutin a kanálů ..." by správně měl být "Výpočet plochy průmětu dutin a kanálů do dělící roviny". Str.52, 53. Temperační soustava je dobře navržena, ale ani z popisu ani např. z obr.č.46 není zřejmé, kde pro jednotlivé chladící okruhy tvárníku a tvárnice bude umístěn přívod chladící kapaliny a její odvod, jakým způsobem a v jakém pořadí budou 4 rovnoběžné větve okruhu (vrtané kanály) propojeny vnějšími pryžovými hadicemi. Str.58 V nákladech na pořízení formy nejsou zahrnuty náklady na konstrukci formy a režijní náklady nástrojárny. Str.59. V nákladech na provoz stroje k příkonu 30 kW (motor čerpadla hydrauliky) měl být ještě připočítán příkon cca 5 kW (vytápění plastikační jednotky a trysky) a další příkon související s temperačním systémem formy. Str.59. Mzdové náklady obsluhy by přicházely v úvahu pouze při poloautomatickém provozu formy, při automatickém provoz. režimu stroje by mzdové náklady seřizovače byly zahrnuty do režijních nákladů lisovny. Připomínky k výkresové dokumentaci : V-A4-1-2011. Schází uvedení požadované drsnosti povrchu dílce. V řezu B-B zobrazení žebra má být v pohledu a ne v podélném řezu. K-A4-1-2011. V kusovníku schází záhlaví pro jednotlivé uvedené sloupce položek. S-A1-1-2011. Na sestavení formy schází zakótování stavební výšky formy (vzdálenost vnějších upínacích ploch zavřené formy) a průměry středících kroužků poz.17 a 18. Vyhazovací kolíky (poz.15), vodící a středící kolíky (poz.12 a 19) nemají být zobrazeny v řezu, ale v pohledu. Chybné zobrazení všech šroubů formy. 5-A2-1-2011. Není zakótována hloubka otvorů průměr 20 mm (zahloubení pro přípojky propojovacích hadic) a hloubka otvorů průměr 35 mm. Špatně zobrazený částečný řez C-C. 6-A2-1-2011. Není zakótován průměr chladících kanálků (pro zakončení závitem M8 na vyústění by průměr kanálků mohl být max. 6,6 mm a nikoliv 8 mm jak bylo stanoveno tabulkou č.7). Tolerance H7 pro rozměr 4,1 u rozváděcích kanálků je nesmyslná a nerealizovatelná. 2-A3-1-2011. Chybí zakótování průměru válcové části vložky (pravděpodobně rozměr 64 k6). Připomínky - poznámky ke konstrukčnímu řešení formy : Nevhodně navržený vyhazovací systém formy s kolíky průměru 1,2 resp. 1,5 mm a délkou 110 mm by při provozu formy byl s velkou pravděpodobností příčinou poruch v důsledku vysoké štíhlosti kolíků a tím pádem i jejich praskání. Velice obtížné by bylo i zhotovení vodících otvorů ve vložce 2-A3-1-2011 v blízkosti válcového povrchu vložky. Vyhazovací systém formy (desky poz.9 a 10) by měl být opatřen čepem pro připojení na vyhazovací systém zvoleného vstřikovacího stroje se zakončením zobrazeným na příl.č.2 s průměrem 45 mm a drážkou o průměru 37 mm na konci čepu. S výjimkou výše uvedených připomínek je možno diplomovou práci celkově hodnotit jako dobře zpracovanou a odpovídající stanoveným podmínkám zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 37985