KOSÍK, T. E-learningové výukové moduly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirsík, Václav

Diplomová práce Tomáše Kosíka se zabývá problematikou e-learningové výuky. Diplomant během práce prokázal znalosti v oblasti metod řešení úloh. Diplomant pracoval samostatně, dosažené výsledky pravidelně konzultoval. Výsledkem práce jsou výukové moduly pro prohledávání stavového prostoru a modul pro dopředné a zpětné řetězení. Diplomant prokázal své inženýrské schopnosti při samostatném studiu teorie, návrhu a realizace výukových modulů. Zkušební komisi navrhuji hodnocení velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Honzík, Petr

Předložená práce je zaměřena na problematiku eLearningu, čemuž odpovídá její struktura. Rešeršní část v rozsahu 37 stran velice podrobně rozebírá různé formy a specifikace distančního vzdělávání. Navazující kapitoly pak v rozsahu 33 stran popisují eLearningový program AITool a tři studentem realizované moduly rozšiřující tento systém. Po formální stránce lze práci vytknout jen drobná pochybení, jako jsou nejednotný formát popisek obrázků (str. 76,77), chybné umístění popisek pod tabulky (str. 74), nezarovnaný text v celém dokumentu, umístění literatury do názvu kapitoly (str. 12) nebo odkazy na literaturu umístěné za tečkou věty (str. 14). Jako celek je práce dobře členěna, vhodněji by šlo rozvrhnout kapitolu druhou, která je zbytečně složitě členěná. Oceňuji velmi dobrou úroveň jazyka českého a schopnost studenta jasně a srozumitelně se vyjadřovat. Po odborné stránce je zadání spíše méně náročné. Student popsal několik základních metod prohledávání stavového prostoru a dvě inferenční strategie používané v expertních systémech. Úkolem bylo vybrat pro jejich prezentaci názorné úlohy a implementovat je do eLearningového programu AITool, který je využíván v několika kurzech na UAMT. Vybrané úlohy, uživatelské rozhraní i dokumentace k jednotlivým algoritmům jsou zpracovány na vysoké úrovni. Jedinou výtku směřuji k tomu, že na CD nebyl přiložen program AITool, takže nebylo možné vyzkoušet začlenění modulů do eLearningového systému. Úlohy jsou však spustitelné jako samostatné aplikace, takže jejich funkčnost byla ověřena. Celkově student prokázal inženýrské schopnosti. Vytvořené moduly do eLearningového programu jsou zpracovány na velmi dobré úrovni a lze je v podobě, v jaké byly odevzdány, použít ve výuce. Práci hodnotím jako výbornou 98 body, A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 31560